2007

NIR 2 / 2007

Den indirekte produktbeskyttelse

The indirect product protection

Lars Erik Steinkjer

Offentlighedsbegrebet i forbindelse med fremførelse af ophavsretligt beskyttede musikværker i foreninger og på arbejdspladser

The notion of public in relation to the performance of copyright protected musical works in associations and on working sites

Helle Stakemann

EG-domstolen tolkar begreppet överföring till allmänheten

The European Court interprets the notion of communication to the public

Johan Axhamn

Mätningar av förväxling vid läsning av text-baserade kännetecken som komplement till bedömningar av förväxlingsbarhet

Measurments about the confusion at reading text-based distinctive marks as a supplement to evaluations of ability to confuse

Göte Hansson, Lennart Högman

Paternitetsrätt och nytt artistnamn. Kommentar till HD 2005:92

Paternity right and a new stage-name. A commentary to the Finnish Supreme Court’s decision 2005:92

Petteri Korhonen

Julsånger i kyrka och upphovsrätten. Kommentar till HD 2006:12

Christmas carrolls in churchs and copyright. A commentary to the Finnish Supreme Court’s decision 2006:12

Alfred Streng

Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105

Notice of non-compliance. A commentary to the Finnish Supreme Court’s decision 2005:105

Petteri Korhonen

Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi)

Passing off and unfair advantage of the reputation of a competitor as viewed by the Market Court. A commentary to its decision 2006:19 (Vi)

Per Jonas Nordell

NIR 4 / 2007

Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område

Recent Norwegian intellectual property court decisions about claims regarding unjust enrichment

Erik Monsen

Varemærkerettens anvendelse på varer i transit. EF-domstolens afgørelse i Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A.

sag C-281/05) (Application of trade mark law to goods in transit. The EU Court's decision in the case Montex Holding Ltd. v. Diesel S.p.A. (C-281/05)

Troels Felskov-Lihme

Den internationella immaterialrätten under första halvåret 2007. Äntligen i det politiska högsätet

The intetrnational intellectual property law during the first half year of 2007. Finally in the poitical seat of honour

Henry Olsson

Kommentar til Højesterets domme af 14. oktober 2005 (UfR 2006.190H) og 25. november 2005 (UfR 2006.612H)

A commentary on the decision of the Supreme Court of October 14, 2005 (UfR 2006.190H) and November 25, 2005 (UfR 2006.612H)

Jakob Krag Nielsen, Nicolai Lindgreen

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med databasedirektivet?

A commentary on the decision of the Maritime Commercial Court of February 24, 2006 (the Ofir decision) I. Are the Nordic catalogue rules in contravention of the data base directive?

Morten Rosenmeier

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofir-dommen) II. Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres av markedsføringsloven?

A commentary on the decision of the Maritime and Trade Court of February 24, 2006 (the Ofir decision) II. Do databases about housing conditions fall outside the scope of data base protection or may protection be supplemented by the Marketing Practices Act?

Ole-Andreas Rognstad

NIR 5 / 2007

Firmaskyddet i PRV:s praxis samt några frågor rörande PRV:s granskning av äldre rättigheter

The protection of trade names in the practice of the Swedish Patent and Registrations Office and some questions about its examination of prior rights

Magnus Ahlgren

Innsynsrett – ophavsrett. Vil åndsverkloven være til hinder for å gjøre offentlige saksdokumenter elektronisk tilgjenglelige for publikum?

Accessibility right – copyright. Will the Copyright Act bar public access by electronic means to public documents

Anne Oline Haugen

Förlagsavtalsrättsliga regleringar i upphovsrättslagen

Regulating publishers’ contracts in the Copyright Act

Dag Wetterberg

Kommentar til UfR 2005.1438H (Tivoli)

A commentary to the Danish Supreme Court case UfR 2005 p. 1438.H (Tivoli)

Knud Wallberg

Domænenavne i Højesteret. Kommentar til UfR 2005.3262H (Digital Marketing Support) og UfR 2007.1857H (UPS)

Domain names in the Danish Supreme Court. A commentary to UfR 2005 p. 3262 (digiytal Marketing Support) and UfR 2007 p. 1857. H (UPS)

Knud Wallberg

Möjligheterna att förbjuda oskäliga villkor i avtal om beställningsmusik. Kommentar till MD 2006:30

The means of prohibiting unreasonable conditions in agreements about commissioned musical works. A commentary to MD 2006:30 p. 509

Ulf Bernitz