Artiklar av Morten Rosenmeier

”Ej blot til lyst” – parodiprincippet i dansk ophavsret | NIR 4/2023

Not just for fun – the Doctrine of Parody in Danish Copyright Law

Specialitetsgrundsætningen og musikforlagsaftaler | NIR 2/2023

The specialty principle and music publishing agreements

National behandling og gensidighed i EU-ophavsretten | NIR 2/2022

National Treatment and Material Reciprocity in Copyright: International Points of Attachment and Reservations after the RAAP Decision

Hvor bred er den ophavsretlige beskyttelse efter Painer-dommen? | NIR 1/2022

How broad is the scope of protection of copyright after the Painer decision?

Ophavsmandens loyalitetspligt | NIR 1/2021

The author’s duty of loyalty

Kræver det tilladelse ifølge ophavsretsloven at bruge billeder af brugskunst i reklamer? Eller er brugen tilladt efter ulovbestemte ophavsretlige undtagelser? | NIR 4/2020

Does the use of images of applied art in advertising require permission under copyright law? Or is it permitted by exceptions external to copyright legislation?

Fra dansk retspraksis | NIR 4/2020

Danish case law

EU og de ophavsretlige undtagelser | NIR 1/2020

EU and the copyright exceptions

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Hvornår er brug af musik som led i danseundervisning offentlig? Og skal det vurderes efter nordiske eller EU-retlige kriterier? Den danske Højesterets dom af 30. oktober 2017 om fremførelse i FOF-foreninger | NIR 2/2018

When is music performance in dance classes public? Do the Nordic or EU criteria apply? The Danish Supreme Court decision of 30 October 2017 on music performance in educational associations

Ur dansk rättspraxis | NIR 2/2018

Danish Case Law

EU-rettens betydning for den ophavsretlige sondring mellem offentlig og privat | NIR 5/2016

The Implications of EU Law for the Distinction Between Public and Private in Copyright Law

Forældreløse værker. Hvad er problemet? | NIR 6/2012

Orphan Works. What is the Problem?

Konsumption af spredningsretten. Kommentar til Højesterets dom af 16. februar 2010 (Erik August Frandsen) | NIR 5/2011

Exhaustion of the distribution right. A comment on the decision by the danish supreme court of 16 february 2010 (Erik August Frandsen)

Litteratur | NIR 1/2010

Literature

Er originalitetskravet strengt, mildt eller midt imellem? Kommentar til Högsta domstolens dom NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) | NIR 5/2009

Is the originality requirement strict, mild or in between? A comment on the decision by the Swedish Supreme Court NJA 2009 p. 159 (Mini Maglite)

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med databasedirektivet? | NIR 4/2007

A commentary on the decision of the Maritime Commercial Court of February 24, 2006 (the Ofir decision) I. Are the Nordic catalogue rules in contravention of the data base directive?

Brugskunstbeskyttelsen mod ”nærgående efterligninger”. Nogle terminologiske overvejelser | NIR 5/2005

Protection of applied art against ”close-by copies”. Some reflections about terminology

Kommentar til Højesterets dom af 12. marts 2003 (Albertslund-lampen) | NIR 5/2005

A comment on the decision by the Danish Supreme Court of March 12, 2003 (the Albertslund-lamp)

Har intervieweren ophavsret til den interviewedes udtalelser? Nogle bemærkninger til Högsta domstolens dom af 26.11.1996, NJA 1996 s. 712 ff, NIR 1997 s. 277 ff | NIR 1/2003

Does an interviewer acquire copyright to the statements made by the person interviewed? Some remarks to the decision of the Supreme Court November 26, 1996, NJA 1996 pp. 712 et seq., NIR 1997 pp. 277 et seq.

Originalitetskravet i kontinentaleuropæisk og angloamerikansk ophavsret | NIR 4/2001

The criterion of originality in continental European and Anglo-American copyright law