Artiklar av Jan Rosén

Till minne: Ulf Bernitz | NIR 3/2022

In Memoriam: Ulf Bernitz

Finns en nordisk upphovsrätt? Introduktion till det XVII Nordiska Upphovsrättssymposiet | NIR 1/2020

Is there a Nordic copyright? Introduction to the XVII Nordic Copyright Symposium

Den nordiska avtalslicensen – karaktäristika, kvaliteter och tillkortakommanden | NIR 6/2017

The Nordic Extended Collective License – Its Characteristics, Qualities, and Flaws

Balanserad intresseavvägning vid överföring till allmänheten genom länkningsåtgärder, men utan konflikt med Bernkonventionen? Ny ALAI-rapport prövar gränserna | NIR 1/2016

A Balance of Interests in Communication to the Public by Linking, but without a Conflict with the Berne Convention? A new ALAI Report Examines the Boundries

Unionsdomstolen på kollisionskurs med internationell upphovsrätt | NIR 6/2014

The EU Court in Collision with International Copyright Law

ALAI:s ställningstagande om länkning till skyddade verk | NIR 5/2013

Opinion of the ALAI on Linking Techniques on Protected Works

IPRED, proportionalitet, beviskrav och begreppet överföring till allmänheten – mycket ryms i Högsta domstolens beslut den 21/12 2012 (NJA 2012 s. 975) Bonnier Audio m.fl. | NIR 3/2013

IPRED, Proportionality, Claims of Evidence and the Notion of Communication to the Public – Much is Covered in the Decision by the Swedish Supreme Court of December 21. 2012 (Bonnier Audio et al.)

De nordiska upphovsrättslagarnas framtida struktur | NIR 6/2012

The Future Structure of the Nordic Copyright Legislation

En ny upphovsrättslag? | NIR 2/2011

A new Copyright Act?

Förord | NIR 2/2011

Preface

Framtida svenska lagstiftningslösningar | NIR 6/2009

Future Swedish legislative solutions for copyright

Litteratur | NIR 1/2007

Literature

Ensamrätt för public serviceföretag | NIR 5/2006

Exclusive right for public service enterprises

Immaterialrätten i informationssamhället. North–South, Open Source och Creative Commons – en vägande kritik mot ensamrätten? | NIR 1/2006

Intellectual property in the information society. North-South, Open Source and Creative Commons – a valid critique of the exclusive right?

Upphovsrätten i med- och motvind | NIR 6/2005

Copyright in head- and tail-wind

Verkshöjd för ritning som återger en teknisk idé? Kommentar till NJA 2004 s. 149 | NIR 6/2004

The provisions of copyright protection for drawings in a patent application. A commentary to NJA 2004 p. 149

Inledningsanförande | NIR 5/2004

Introductory speech

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Litteratur | NIR 6/2002

Literature

Litteratur | NIR 2/2002

Literature

Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället - något om EG-direktivet 2001/29/EG | NIR 4/2001

Copyright and neigbouring rights in the information society - the EC-directive 2001/29/EC

Litteratur | NIR 2/1998

Literature

Notiser, forts | NIR 2/1996

News Items, Cont.

Notiser | NIR 3/1994

News Items

Notiser | NIR 2/1994

News Items

Notiser | NIR 3/1993

News Items

Digitaltekniken i juridiken | NIR 2/1993

The Impact of Digital Technology on Copyright Law

Normer för enskilda avtal på upphovsrättens område | NIR 4/1992

Norms for Private Copyright Agreements

Litteratur | NIR 4/1992

Literature

Notiser | NIR 1/1992

News Items

Notiser | NIR 3/1991

News Items

Enskilt bruk och avtal om utnyttjande av datorprogram | NIR 4/1990

Private Use and Agreements on the Use of Computer Programs

Upphovsrätten som hinder för satir, parodo och travesti? | NIR 4/1990

Copyright Law Blocking Satire, Parody and Travesty?

Notiser | NIR 2/1990

News Items

Förlagsrättens och upphovsrättens tidiga utvecklingsskeden i ett internationellt perspektiv | NIR 1/1990

The Early Stages of Development of Publishing Law and Copyright Law in an International Perspective

Litteratur | NIR 1/1990

Literature

Litteratur | NIR 3/1989

Literature

Litteratur | NIR 2/1988

Literature

Upphovsrätt och allmännytta. Några ord om samlingsverk för undervisningsbruk. | NIR 2-3/1985

Copyright and Public Utility. A Few Words om Composite Works for Teaching Purposes – English Summary.

Litteratur | NIR 1/1984

Literature

Litteratur | NIR 1/1983

Literature

Immaterialrättslig och konkurrensrättslig forskning – Max-Planck-Institutet i München | NIR 1/1982

Research in Intellectual Property and Competition Law – the Max-Planck Institute in Munich