Artiklar av Thomas Riis

”Sammen hver for sig” – Sameksistens mellem varemærker og ældre forretningskendetegn, ”som kun har lokalt afgrænset karakter” | NIR 2/2021

“Together separately” – Co-existence of trade marks and older distinctive marks applicable to particular localities

Kommentar til Højesterets dom i Ørsted-sagen | NIR 1/2021

Commentary on the Danish Supreme Court’s judgment in the Ørsted case

Fra dansk domspraksis | NIR 1/2021

Danish case law

Har ophavsretten udkonkurreret aftaleretten? Betydningen af EU-Domstolens dom i sag C-666/18 (IT Development SAS) | NIR 3/2020

Has copyright outperformed contract law? The importance of the Judgment of the European Court of Justice in Case C-666/18 (IT Development SAS)

Kommentar til Østre Landsrets dom af den 4. juli 2018 (Hotel Prindsen) | NIR 3/2020

Commentary on the Eastern High Court’s judgment of 4 July 2018 (Hotel Prindsen)

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 3. maj 2018 (sag V-17-17) | NIR 2/2019

A comment on the judgement of the Maritime and Commercial High Court, case V-17-17 of May 3 2018

Den nye danske lov om forretningshemmeligheder | NIR 4/2018

The new Danish Act on the protection of trade secrets

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder | NIR 1/2018

The choice between contract and IPR based actions regarding violations of terms in licensing agreements concerning IPR

Videresalg af digitale eksemplarer – ændrer UsedSoft-dommen retstilstanden? | NIR 5/2013

Resale of Digital Copies – Does the UsedSoft Decision Change the State of the Law?

Ophavsrettens fleksibilitet | NIR 2/2013

The Flexibility of Copyright

Fra dansk domspraksis | NIR 1/2012

Danish Case Law

Fra dansk domspraksis | NIR 1/2011

Danish case law

Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords) | NIR 3/2010

Keyword-based advertising and the decision by the EU Court in the Joined Cases C-236/08- C-238/08 (Google AdWords)

Fra dansk domspraksis | NIR 2/2010

Danish case law

Fra dansk domspraksis | NIR 1/2010

Danish case law

Kollektiv forvaltning og konkurrenceretlige spørgsmål | NIR 6/2009

Collective administration and competition law issues

Fra dansk domspraksis | NIR 5/2009

Danish case law

Ulovlig transmission af musikværker på internettet. Kommentar til Højesterets kendelse af 10. februar 2006 | NIR 1/2007

Illicit transmission of musical works on the Internet. A commentary to the Supreme Court’s decision of February 10, 2006 No. 90

Kompensation for ophavsretskrænkelser – økonomiske aspekter | NIR 6/2005

Compensation for copyright infringements – economic aspects

Forretningskendetegn og varemærker med egenværdi. | NIR 1/2000

Trade names and trademarks with a value of their own

Ophavsret og kulturøkonomi i EF | NIR 1/1994

Copyright Law and Cultural Economics in the EC