Artiklar av Marcus Norrgård

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del III | NIR 2/2021

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part III

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del II | NIR 1/2021

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part ii

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del I | NIR 4/2019

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part I

Den nya finska lagen om företagshemligheter | NIR 4/2018

The new Finnish Act on the protection of trade secrets

UPC-processen och dess särdrag – en jämförelse med marknadsdomstolen i Finland | NIR 4/2014

The UPC Process and its Characteristics – a Comparison with the Finnish Market Court Procedure

Sanktionsdirektivet och dess genomförande i Finland | NIR 6/2006

The enforcement directive and its implementation in Finland

Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet | NIR 5/2004

Intellectual property sanctions systems and the EU Enforcement Directive

Counterfeiting och transit. Kommentar till HD 2002:119 | NIR 3/2004

Counterfeiting and transit. A commentary to the decision HD 2002:119

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Utvecklingen | NIR 3/2001

Developments

Litteratur | NIR 3/2001

Literature

Gemenskapsvarumärket och de nationella domstolarnas internationella behörighet | NIR 3/1998

The EC-trademark and the international competence of the national courts