Artiklar av Giovanni Gozzo

Innebär öppen utövning att tekniken är känd? Några rättsfrågor i anledning av Svea hovrätts dom den 18 december 2007 i belysning av EPO-praxis | NIR 3/2009

Does public prior use mean that the invention is made available to the public? Some questions in relation to the decision by the Swedish Svea Court of Appeals of 18 December 2007 in light of EPO case law

Obesvarade frågor runt patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? | NIR 3/2007

Unanswered questions about patents on computer related inventions and business methods

Presumtionsregel i mål om intrång i förfarandepatent. "Skall vi införa omvänd bevisbörda?" | NIR 1/1994

Burden of Proof in Patent Infringement Cases. "Should We Introduce a Provision on Reverse Burden of Proof"

Debatt. Högsta Domstolen och uppfinningshöjden | NIR 2/1993

The Supreme Court of Sweden and the Inventive Step

Lego-fallet i The Privy Council i England. Upphovsrätt eller ej? | NIR 1/1989

The Lego Case in The Privy Council in England. Copyright or not?