Artiklar av Ulf Maunsbach

Enhetspatentet och domstolen för enhetspatent (UPC) i nordisk belysning | NIR 4/2014

The Unitary Patent and the Unitary Patent Court (UPC) in a Nordic View

Litteratur | NIR 5/2013

Literature

Litteratur | NIR 3/2013

Literature

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2012

Swedish Case Law

Extensiv tolkning av undantagsregler – lösningen på domsrättsproblem vid gränsöverskridande intrång? Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 juli 2012 (Tylden) | NIR 4/2012

Extensive Interpretation of Exception Rules – the Solution of Jurisdction Problems in Transborder Infringements? A Comment to the Decision by the Swedish Supreme Court of 4. July 2012 (Tylden)

Ur svensk rättspraxis | NIR 4/2012

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2010

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2010

Swedish case law

En effektiv hantering av tvister rörande parallella intrång? Kommentar till NJA 2007 s 287 | NIR 1/2008

Efficient handling of disputes about parallell infringements? A commentary on NJA 2007 p 287

Gränsöverskridande patenttvister i ny gemenskapsrättslig belysning – en kommentar till EG-domstolens avgöranden i målen C-4/03 (GAT) och C-539/03 (Roche) (Border crossing patent | NIR 3/2007

Border crossing patent suits in the light of recent community law – a comment on the decisions of the EC-court in the cases C-4/03 (GAT) and C-539/03 (Roche)

Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom? | NIR 4/2002

Do domain names qualify as property for a choice of jurisdiction?