Artiklar av Henry Olsson

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2021. Återhämtningens tid men immaterialrätten står i diskussionernas centrum | NIR 3/2021

The international development of intellectual property during the first half of the year 2021. A time of recovery but intellectual property rights are at the center of discussions

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under 2020. Immaterialrätten i pandemins tid | NIR 4/2020

The development of international intellectual property during 2020. Intellectual property in the time of the pandemic

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2019 – Arbetsinriktningen för de närmaste två åren fastlagd | NIR 2/2020

International intellectual property developments during second half of 2019 – Work orientation for the next two years determined

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2019 | NIR 3/2019

The international development of intellectual property during the first half of the year 2019

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2018. Från politik till storpolitik | NIR 2/2019

The International Development of IP Law During the second part of 2018. From politics to high politics

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2018 | NIR 3/2018

The international development of intellectual property during the first half of the year 2018

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2017 | NIR 1/2018

The International Development of IP Law During the second part of 2017

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2017. Framsteg men inga egentliga genombrott | NIR 3/2017

The International Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2017. Progress, but no Breakthrough

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2016. (Svagt) ljus i änden av tunneln? | NIR 1/2017

The International Development of International Intellectual Property Law in the Second Half of Year 2016. A (Faint) Light in the End of the Tunnel?

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2016. Livlig mötesverksamhet men få konkreta framsteg | NIR 3/2016

The International Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2016. Animated Meeting Activity but Little Actual Progress

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2015. När dygnet har mer än 24 timmar | NIR 1/2016

The International Development of International Intellectual Property Law in the Second Half of Year 2015. When a day and a Night has more than 24 Hours

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2015. WIPO:s ”legitimacy” ifrågasatt | NIR 4/2015

The International Development of Intellectual Property Law in the First Half of Year 2015: The Legitmacy of the WIPO Questioned

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2014. Inga egentliga framsteg, men positiv stämning på vissa områden | NIR 2/2015

The international development of international intellectual property law in the second half of year 2014. no actual changes but a positive atmosphere in some fields

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2014. Klimatet hårdnar återigen | NIR 3/2014

The Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2014. The Climate Hardens Again

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen andra halvåret 2013. I väntans tider | NIR 1/2014

The International Development of International Intellectual Property Law in the Second Half of Year 2013. Times of Expectation

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2013. Stora framsteg | NIR 4/2013

The Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2013. Great Progress

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2012. Stora framsteg men osäkerhet om slutresultaten | NIR 2/2013

The International Development of IP Law During the second part of 2012. Great Progress, but uncertainties about the Results

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2012. Vissa framsteg men vart är vi på väg? | NIR 4/2012

The International Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2012. Some Progress, but Where are we Going?

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2011. Ljus i slutet av tunneln? | NIR 1/2012

The International Development of IP Law During the second part of 2011. A light in the End of the Tunnel

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2011. En blandad bild men flera positiva element | NIR 4/2011

The international development of intellectual property law in the first half of year 2011. A mixed picture with several positive elements

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen andra halvåret 2010. En splittrad bild | NIR 1/2011

The international development of intellectual property law in the second half of 2010. A divided picture

Den internationella immaterialrättsutvecklingen under första halvåret 2010. Vissa överraskande framsteg men också stora bakslag | NIR 4/2010

The international development of intellectual property law in the first half of year 2009. Some surprising progress but also major setbacks

Internationell immaterialrätt under andra halvåret 2009. Härdsmälta, fast ändå kanske inte | NIR 1/2010

The international intellectual property in the second half of 2009. A meltdown, but perhaps not

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2009. Både framsteg och misslyckaden | NIR 4/2009

The international development of intellectual property law in the first half of year 2009. progress and failure

Den internationella immaterialrätten under andra halvåret 2008. Stormen bedarrar (något) | NIR 1/2009

The international intellectual property law in the second half of year 2008. The storm abates (somewhat)

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2008. Fortsatt dramatik men också vissa genombrott | NIR 3/2008

International intellectual property developments during the first half of 2008. Continued drama but also some breakthroughs

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2007. Mera turbulens än vanligt (vilket inte vill säga litet) | NIR 1/2008

Intellectual property developments during the second part of 2007. More turbulence than usual (that is saying a good deal)

Den internationella immaterialrätten under första halvåret 2007. Äntligen i det politiska högsätet | NIR 4/2007

The intetrnational intellectual property law during the first half year of 2007. Finally in the poitical seat of honour

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2006. Kriser och framgångar, mest kriser | NIR 4/2006

International intellectual property developments during the first half of 2006. Crises and successes, mostly crises

Den internationella immaterialrätten under slutet av år 2005 | NIR 1/2006

The international intellectual property during the end of 2005

Det svenska immaterialrättsliga utvecklingssamarbetet med u-länderna. Det industriella rättsskyddet | NIR 1/2006

The Swedish intellectual property development cooperation with the developing countries. The industrial property protection

Den internationella utvecklingen under första halvåret 2005 | NIR 4/2005

The international development during the first half of 2005

Utvecklingssamarbete på immaterialrättsområdet. De svenska erfarenheterna | NIR 3/2005

Development co-operation in the intellectual property domain. The Swedish experiences

Den internationella utvecklingen. WIPO:s Development Agenda. Stora motsättningar om den vidare utvecklingen av den internationella immaterialrätten | NIR 3/2005

The international development. The WIPO Development Agenda. Great clashes of interest regarding the future development of the international intellectual property

Den internationella utvecklingen. Tolfte sessionen av WIPO:s Standing Committee on Copyright and Related Rights. Ökande kontroverser | NIR 2/2005

International developments. WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights, its 12th Session. Controversies on the increase

Den internationella utvecklingen – växande kritik mot immaterialrättssystemet | NIR 6/2004

The international development – increased criticism against the intellectual property system

Upphovsrättens fall och uppgång | NIR 5/2004

The fall and rise of copyright

Den internationella utvecklingen – om radio- och TV-sändningar och om sanktioner | NIR 4/2004

International developments – about radio- and television broadcasts and sanctions

Den internationella utvecklingen. Orosmoln över Världshandelsorganisationen och TRIPS-rådet. TRIPS-rådets marsmöte år 2004 | NIR 2/2004

The international development. Clouds over the World Trade Organization and the TRIPs Council’s meeting in March 2004

Upphovsrätten i Kina. Den senaste utvecklingen | NIR 1/2004

Chinese copyright – latest developments

Den internationella utvecklingen i WIPO:s generalförsamling 2003. En illustration av immaterialrättens kris | NIR 6/2003

The international development at the WIPO General Assembly 2003. An illustration to the intellectual property crisis

WIPOs Mellanstatliga Kommitté om immaterialrätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore. Sanningens ögonblick närmar sig | NIR 2/2003

The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genectic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC). The moment of truth draws near

Den internationella utvecklingen i WIPO | NIR 6/2002

The international development within WIPO

Immaterialrätten på nya områden; genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore. Tredje sessionen av WIPOs Mellanstatliga Kommitté på området. Allmänt om kommitténs arbete | NIR 4/2002

Intellectual property’s new domains: genetic resourses, traditional knowledge and folklore. The third session of the relevant WIPO Interstate Committee. General remarks about the work of the Committee

Den internationella utvecklingen | NIR 2/2002

International developments

Notiser | NIR 4/2001

News items

Notiser | NIR 3/2001

News items

Notiser | NIR 2/2001

News items

Notiser | NIR 4/2000

News items

Notiser | NIR 2/2000

News items

Notiser | NIR 1/2000

News items

Notiser | NIR 4/1999

News items

Notiser | NIR 3/1999

News items

Notiser | NIR 1/1999

New items

Notiser | NIR 4/1998

News Items

Notiser | NIR 2/1998

News Items

Notiser | NIR 1/1998

News Items

Notiser | NIR 3-4/1997

News Items

Notiser | NIR 2/1997

News Items

Notiser | NIR 1/1997

News Items

Notiser | NIR 3/1996

News Items

Notiser | NIR 2/1996

News Items

Notiser | NIR 1/1996

News Items

Notiser | NIR 4/1995

News Items

Notiser | NIR 3/1995

News Items

Notiser | NIR 1/1995

News Items

Notiser | NIR 2/1994

News Items

Notiser | NIR 1/1994

News Items

Notiser | NIR 3/1993

News Items

Folkrepubliken Kina och den internationella upphovsrätten | NIR 4/1992

The People's Republic of China and International Copyright Law

Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter | NIR 4/1992

Collective Administration of Copyright

Notiser | NIR 4/1992

News Items

Notiser | NIR 3/1992

News Items

Notiser | NIR 4/1991

News Items

Notiser | NIR 3/1991

News Items