2002

NIR 1 / 2002

Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”

The importance of consent with regard to international exhaustion of trade mark rights – The EC-court decision in the Davidoff” case

Hans Henrik Lidgard

Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU

The criterion of distinctiveness regarding trademarks in the EU

Richard Wessman

Svenskt och internationellt rättsskydd för halvledaredesign. Tillämplighet, adekvans, nytta?

Swedish and international legal protection of semi conductor design. Applicability, adequacy, usefulness?

Gunnar Karnell

NIR 2 / 2002

NIR 3 / 2002

NIR 4 / 2002

Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom?

Do domain names qualify as property for a choice of jurisdiction?

Ulf Maunsbach

Något om fri programvara och öppen källkod – nya licenstyper för datorprogram

Free software and open source code – new types of licenses for compter programs

Mikael Pawlo

Mönsterskydd för reservdelar m.m. Om konsten att göra en politisk konflikt till en svårtolkad lagprodukt

Design protection for spare parts etc. The noble art of transforming a political conflict into a legislative product shown difficult to interpret

Lottie-Ann Hulth

Immaterialrätten på nya områden; genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore. Tredje sessionen av WIPOs Mellanstatliga Kommitté på området. Allmänt om kommitténs arbete

Intellectual property’s new domains: genetic resourses, traditional knowledge and folklore. The third session of the relevant WIPO Interstate Committee. General remarks about the work of the Committee

Henry Olsson

NIR 6 / 2002

Ond tro och UDRP-förfarandet

Bad faith and the UDRP proceedings

Petra Sund-Norrgård

Exploatering av universitetsuppfinningar: en komparativ överblick över lagstiftningen i Danmark, Tyskland, Norge och Finland

Exploitation of university patents: a comparative survey of Danish, German, Norwegian and Finnish legislation

Pirjo Kontkanen

Patent på datorprogram och affärsmetoder – tillika en kommentar till EG-kommissionens förslag till direktiv för datorprogramrelaterade uppfinningars patenterbarhet

Computer program and business method patents. Also a commentary on the EC Commission’s proposal for a directive on the protection by patents of computer-implimented inventions

Carl Westling

Kommentar til EU’s Forslag til et Direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

A commentary on the EC proposal for a directive on the protection by patents of computer-implemented inventions

Kim G. Hansen

Upphovsrättens avtal – nya tyska regler samt några reflektioner

Copyright agreements: recent German legislation and some reflections

Gunnar W. G. Karnell

Den internationella utvecklingen i WIPO

The international development within WIPO

Henry Olsson