Artiklar av Katariina Sorvari

Upphovsrätt till ordlista. Kommentar till HD 2005:43 | NIR 5/2006

Copyright to a word list. A comment on HD 2005:43 523

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens | NIR 1/2005

The protection of databases. The relation between copyright, sui generis protection and unfair competition