2008

NIR 1 / 2008

Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan

Employees’ inventions and the supplementive effect of collective agreements

Sanna Wolk

Håller TV-tittande på att bli upphovsrättsligt förkastligt – rentav kriminaliserat?

Is televiewing within an ace of becoming copyrightreprehensible – even criminalized?

Joachim Enkvist

Den tyska upphovsrättslagens andra korg är färdigpackad och klar – här i sammanflätning

The ”second basket” of the German copyright law revision is packed up and ready – here plaited

Gunnar Karnell

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2007. Mera turbulens än vanligt (vilket inte vill säga litet)

Intellectual property developments during the second part of 2007. More turbulence than usual (that is saying a good deal)

Henry Olsson

En effektiv hantering av tvister rörande parallella intrång? Kommentar till NJA 2007 s 287

Efficient handling of disputes about parallell infringements? A commentary on NJA 2007 p 287

Ulf Maunsbach

NIR 2 / 2008

NIR 3 / 2008

Strømming av åndsverk. Noen opphavsrettslige aspekter ved en tenkt maskin

Streaming of copyright works. Some copyright aspects regarding a hypothetical apparatus

Jon Bing

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del I – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa

When will a biotech invention be found complete and of practical utility? – Part I – Recent developments about the criteria “industrial application” and “utility” by gene- and protein-related inventions in USA and in Europe

Timo Minssen

EU’s antidumpingpraksis som middel til styrket håndhævelse af immaterialretten i Kina

EU antidumping praxis as a means for stronger enforcement of intellectual property rights in China

Henrik Andersen

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2008. Fortsatt dramatik men också vissa genombrott

International intellectual property developments during the first half of 2008. Continued drama but also some breakthroughs

Henry Olsson

NIR 4 / 2008

Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal

Principles of interpretation for copyright agreements

Per Jonas Nordell

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del II – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa

When will a biotech invention be found complete and of practical use? – Part II – Recent developments about the criteria “industrial application” and “utility” by gene- and protein-related inventions in USA and in Europe

Timo Minssen

Svensk ekvivalenstolkning – en kommentar till Svea hovrätts dom den 30 november 2006 (DeLaval ./. Lely)

Equivalence in Swedish interpretation – a comment on the decision of November 30, 2006, by the Svea Court of Appeal (De Laval ./. Lely)

Bengt Domeij

NIR 5 / 2008

Enerett til lenking – en keiser uten klær?

Exclusive linking right – an emperor unclothed?

Olav Torvund

Respekträttsligt skydd för upphovsmannens anseende och egenart. Några reflektioner med anledning av NJA 2008 s. 309 (Reklamavbrott)

Moral rights protection for the reputation and individuality of the author. Some observations on account of NJA 2008 p. 309 (Commercial breaks)

Johan Axhamn

NIR 6 / 2008

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge

Intellectual property developments in Norway

Are Stenvik

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige

Intellectual property developments in Sweden

Peter Adamsson

Förhållandet mellan varumärke och firma – en kortfattad överblick jämte några frågeställningar

The relation between trade marks and trade names – a survey and framing of questions

Per Carlson

Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel

The relation between trade names and trade marks – from a Danish point of view

Knud Wallberg

Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt

The relation between trade names and trade marks in Finnish law

Åsa Krook

Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt

The relation between trade names and trade marks in Swedish law

Anders Kylhammar

En förbättrad domstolsordning för immaterialrätten

An improved court system for intellectual property

Örjan Grundén

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 1908–2008

The Swedish Association for the Protection of Industrial Property 1908–2008

Marianne Levin