Artiklar av Marianne Levin

Litteratur | NIR 3/2013

Literature

Eva Jarnvall (1961–2012) | NIR 1/2012

Eva Jarnvall In Memoriam

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 1908–2008 | NIR 6/2008

The Swedish Association for the Protection of Industrial Property 1908–2008

IP-världen inom och utom Norden – en lägesrapport | NIR 6/2006

The world of intellectual property within and outside the Nordic sphere – a progress report

Stamceller och patent – omfattningen av undantaget om goda seder och allmän ordning | NIR 5/2006

Stem cells and patents – the scope of the exception about proper usage and public order

Litteratur | NIR 3/2006

Literature

Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten | NIR 4/2003

Copyright interfaces to industrial property protection and to competition law

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Jämställdhet i en global värld | NIR 1/2003

Equality in a global world

1. Utvecklingen | NIR 4/1998

Developments

De nordiska varumärkesutredningarna | NIR 4/1998

The Nordic Committees to revise the trademark law

2. Immaterialrättigheternas konsumtion | NIR 4/1998

Exhaustion of intellectual property rights

4. Bruksmodeller | NIR 4/1998

Utility models

5. Ett harmoniserat mönsterskydd | NIR 4/1998

A harmonised protection of designs

Ett Nordiskt Immaterialrättsligt Närverk | NIR 3/1998

A Nordic Intellectual Property Netword

1. Udviklingen i Norden | NIR 4/1996

Developments in the Nordic Countries

3. Patentprocessen | NIR 4/1996

The Court Proceedings regarding Patents

4. Kendetegnsretten - Perspektiverne for en harmoniseret nordisk varemærkelovgivning | NIR 4/1996

Signs and Symbols - The Possibilities of Nordic Harmonization of Trade Mark Law

Samarbetskommitén. Generalsekreterarens rapport | NIR 4/1996

The report of the General Secretary of the Cooperation Committee

Debatt. Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv | NIR 3/1996

Debate. Trade Mark Law "Design Protection" from a Swedish Perspective

Debatt. Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU | NIR 3/1995

Debate. Protection outside the Limits of Similar Goods in the EU

I. Inledning och bakgrund | NIR 2/1994

Introduction and Background

Debatt. Vilket brukskonstskydd kan vi leva med? | NIR 2/1994

Debate. What Type of Protection for Applied Art Can We Live with?

Översättarens kommentar till A. Kur "Den nya tyska varumärkeslagen" | NIR 1/1994

Remarks by the Translator of A. Kur The New German Act on Trademarks

Några synpunkter i anslutning till den avslutade Bruksmönsterutredningen | NIR 3/1991

Some Viewpoints Regarding the Disharged Investigation of Utility Models

Principen om nationell behandling i artikel 2 Pariskonventionen | NIR 4/1990

The Principle of National Treatment in Art. 2 of the Paris Treaty

Notiser | NIR 4/1990

News Items

Undantaget från nationell behandling i Bernkonventionens artikel 2:7 | NIR 2/1990

The Exception from National Treatment in Art. 2:7 of the Berne Treaty

Upphovsrättsligt skydd för koreografiska alster. | NIR 4/1988

Copyright Protection for Works of Choreography.

Notiser | NIR 4/1988

News Items

Brittiska regeringen föreslår nytt designskydd | NIR 3/1986

The Brittish Gouverment Proposes New Protection for Designs

Litteratur | NIR 4/1985

Literature

Aktuella tendenser i svenskt formskydd. | NIR 2-3/1985

Current Trends in Swedish Form Protection

Notiser, Bl.a. PCT-ändringar. | NIR 2-3/1985

News Items, Amongst others: PCT-Amendments – WIPO information

Brukskonstskyddet i teori och praktik | NIR 3/1983

The Protection of Applied Art in Theory and Practice