1990

NIR 1 / 1990

Vad kan internationella varumärkesregistreringar betyda för svensk industri?

What Would Internation Trademark Registrations Mean to Swedish Industry?

Bertil Strömberg

Från verksamheten i Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

From the Work within the Swedish State Committee for Employees

Gunnar Sterner

To diplomatiske konferencer om det kommende EF-patentsystemstatus 1990

Two Diplomatic Conferences on the Future EC Patent system Status in 1990

Lise Østerborg

Synpunkter på fotografirätten

Some Considerations regarding Photographic Law

Berndt Godenhielm

Ophavsretten og de retlige informationssystemer

Copyright Law and the Law Information Systems

Peter Blume

Förlagsrättens och upphovsrättens tidiga utvecklingsskeden i ett internationellt perspektiv

The Early Stages of Development of Publishing Law and Copyright Law in an International Perspective

Jan Rosén

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

NIR 2 / 1990

NIR 3 / 1990

Högsta Domstolen och immaterialrättens utveckling

The Supreme Court of Sweden and the Development of Intellectual Property Law

Ulf Bernitz

Användningstvånget i svensk varumärkesrätt

Compulsory Use in Swedish Trade Mark Law

Lars Holmqvist

Upphovsrättsutredningens slutbetänkande – en översiktlig presentation

The Final Report of the Swedish Copyright Committee – a General Introduction

Walo von Greyerz

Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter

Damages for Infringement of Industrial Property Rights

Eva Karlsson

Företagets undervärderade tillgång: Varumärket. Inledning av red.

The Underestimated Asset of the Company: The Trade Mark. Introduction by the Editors

Märkespyramiden – Varumärket som strategisk tillgång

The Brand Pyramid – the Trade Marks as an Asset of Strategy

Frans Melin, Mats Urde

Märkesvärdet

The Value of the Trade Mark

Ingvar Wenehed

Interbrands metod

The Method of Inderbrand

Michael Birkin

Svensk redovisningspraxis

The Swedish Way of Auditing

Olle Herolf

Notiser

News Items

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra islandsk rettspraksis

Icelandic Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1990

Forlængelse af patenttiden. Supplerende beskyttelsescertifkat for lægemidle

Prolongation of the Duration of the Patent. Supplementing Certificates for Protection of Medical Drugs

Lise Dybdahl Østerborg

Den Europeiska Gemenskapen och upphovsrättsorganisationerna – utanför, i Norden

The European Community and the Copyright Organisations – outside and within the Nordic Countries

Gunnar Karnell

Principen om nationell behandling i artikel 2 Pariskonventionen

The Principle of National Treatment in Art. 2 of the Paris Treaty

Marianne Levin

Enskilt bruk och avtal om utnyttjande av datorprogram

Private Use and Agreements on the Use of Computer Programs

Jan Rosén

Verkshöjd och brukskonst med anledning av ett yttrande och två notiser

On Originality and Applied Art in View of a Case and two News Items

Per Jonas Nordell

Debatt:

Debate:

En upphovsrättslig domvilla?

A Copyright Miscarriage of Justice?

Gunnar Karnell

Upphovsrätten som hinder för satir, parodo och travesti?

Copyright Law Blocking Satire, Parody and Travesty?

Jan Rosén

Fra dansk domspraxis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases