2017

NIR 3 / 2017

Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd

Protection of Photographs. With a Focus on Photographs Which are not Photographic Works

Anna Hammarén

EU-Domstolens praksis om begrebet ”overføring til et nyt publikum”

Case Law from the EU Court of Justice on the Notion of ”Communication to a New Audience”

Peter Schønning

Nya artikel 9(4) EUTMR och tullens ingripanden mot förfalskade varor i transit

The New Article 9(4) of the EUTMR and Customs Intervention against Counterfeit Goods in Transit

Ebba Svenburg

BMW, Volvoservice och en ström av böcker om varumärkesrätt

BMW, Volvoservice, and a Stream of Monographs on Trademark Law

Mats Björkenfeldt

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2017. Framsteg men inga egentliga genombrott

The International Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2017. Progress, but no Breakthrough

Henry Olsson

Upphovsrätten som ett jämförelseobjekt. Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar)

Copyright as a Matter of Comparison. A Comment to the Decision by the Swedish Supreme Court (NJA 2017 p. 75) (Swedish Scapegoats)

Per Jonas Nordell

NIR 4 / 2017

Den territoriella begränsningen och domsrätt för immaterialrättsliga intrång

The Territorial Limitation and the Jurisdiction Over Intellectual Property Infringements

Mattias Rättzén

Ophavsretten i det digitale indre marked

Copyrigt Protection in the Single Market

Lars M. Banke, Peter Schønning

Om kompensationsordninger for privat kopiering af digitalt tekstmateriale

On the Conditions of Compensations for Privare Copying of Digital Texts in Demark

Martin Kyst, Anders Kristian Rasch

NIR 5 / 2017

Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar

Protection of the Inherent Features of the Trade Mark. New Opportunities and Limitations

Erika Lunell

Ersättning för verklig skada vid varumärkesintrång

Compensation for Loss in Trade Mark Infringements

Michaela Hamilton

NIR 6 / 2017

Ophavsretsudviklingen i Danmark siden 2015

The Development of the Copyright Protection in Denmark since 2015

Nicky Valbjørn Trebbien

Opphavsrettsutviklingen i Norge siden 2015 – mot en ny åndsverklov

The Development of the Copyright Protection in Norway since 2015. Towards a New Norwegian Copyright Act

Espen Arneberg Børset

Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2015

The Development of the Copyright Protection in Sweden since 2015

Anders Olin

Den nordiska avtalslicensen – karaktäristika, kvaliteter och tillkortakommanden

The Nordic Extended Collective License – Its Characteristics, Qualities, and Flaws

Jan Rosén

Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett

The Tandency of ‘total buy-outs’, the Author’s Claim to Fair Compensation, Extended Collective Licenses, and Competition Law

Harald Irgens-Jensen

Problemstillingen vedrørende grænseoverskridende aftalelicens

The Problem of Cross-Border Extended Collective Licensing

Peter Schønning