1992

NIR 1 / 1992

NIR 4 / 1992

Referat af danske domsafgørelser angående prøvelse af Patentankenævnets afslag på patentansøgning

Comments on Danish Cases Regarding Decisions of the Patent Board Second Instance to Reject Patent Applications

Mogens Plesner

Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännedom

The Utilization and Exploitation of Another Party's Knowledge of Merchandize

Per Jonas Nordell

Folkrepubliken Kina och den internationella upphovsrätten

The People's Republic of China and International Copyright Law

Henry Olsson

518-678 VII Nordiska upphovsrättssymposiet, Visby

VII Nordic Copyright Symposium, Visby

EF's harmoniseringsbestræbelser og den nordiske ophavsret

The EC Harmonization Efforts and Nordic Copyright Law

Mogens Koktvedgaard

I. Diskussion 1.6.1992

I. Discussion 1.6.1992

Den nordiska upphovsrättsreformen

The Nordic Copyright Law Revision

Thorunn J. Hafstein

II. Diskussion 2.6.1992

II. Discussion 2.6.1992

Nordisk opphavsrett i EF's Europa

Nordic Copyright Law in Europe of the EC

Astri M. Lund

Närstående rättigheter – artisters och producenters rätt

Neighbouring Rights – the Rights of Artists and Producers

Raimo Vikström

III. Diskussion 2.6.1992

III. Discussion 2.6.1992

Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter

Collective Administration of Copyright

Henry Olsson

De upphovsrättsliga organisationernas funktion i Norden och Europa

The Role of Copyright Organisations in the Nordic Countries and Europe

Gunnar Karnell

Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder i Norden og Europa

Collective Administration of Copyright in the Nordic Countries and Europe

Jørgen Blomqvist

IV. Diskussion 3.6.1992

IV. Discussion 3.6.1992

Opphavsmannens og den utøvende kunstnerens avtaler

Agreements between the Author and the Performing Artist

Harald Bjelke

V. Diskussion 3.6.1992

V. Discussion 3.6.1992

Trender i upphovsrätten

Trends in Copyright Law

Jukka Liedes

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases