Artiklar av Harald Irgens-Jensen

Fra norsk rettspraksis | NIR 4/2023

Norwegian case law

Fra norsk rettspraksis | NIR 2/2021

Norwegian case law

Rettspraksis fra EU-domstolen | NIR 1/2021

Case law from the Court of Justice of the European Union

EU-rättsligt oreglerade områden – noen norske kommentarer | NIR 1/2020

Areas not regulated by EU law – some Norwegian reflections

Fra norsk rettspraksis | NIR 4/2019

Norwegian Case Law

Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter | NIR 4/2018

New Norwegian legislation on the protection of trade secrets

Fra norsk rettspraksis | NIR 3/2018

Norwegian Case Law

Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett | NIR 6/2017

The Tandency of ‘total buy-outs’, the Author’s Claim to Fair Compensation, Extended Collective Licenses, and Competition Law

Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner | NIR 5/2017

Clearance of Righs to Audivisual Productions

Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre | NIR 4/2016

Invalidity Proceedings In Patent Law: A Review of Norwegian Case Law with Specific Focus on its Increasing Complexity and The Significance of Case Law from the EPO Boards of Appeal

Fra norsk rettspraksis | NIR 4/2016

Norwegian Case Law

Fra norsk rettspraksis | NIR 3/2014

Norwegian Case Law

Europarättslig praxis | NIR 2/2014

European Case Law

Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825 | NIR 4/2004

A commentary to the Kværner-decision, Rt. 2003 p. 825