2010

NIR 1 / 2010

Signalrätt till överföringar på Internet – ingen mans land?

Transmission right to communication on the Internet – no man’s land?

Mats Fogeman

Internationell immaterialrätt under andra halvåret 2009. Härdsmälta, fast ändå kanske inte

The international intellectual property in the second half of 2009. A meltdown, but perhaps not

Henry Olsson

To danske domme om overdragelse af rettigheder til edb-programmer – U.2007.2507V og U.2007.778H

Two Danish decisions on transfer of copyright to computer programmes – a comment on the decision by the Western Court of Appeal U.2007.2507V and the Danish Supreme Court U.2007.778H

Henrik Udsen

NIR 2 / 2010

Bevissäkring vid immaterialrättsintrång. En konflikt med skyddet för företagshemligheter?

Measures for preserving evidence in intellectual property infringements cases. A conflict with the protection of trade secrets?

Erik Forsin

Ekvivalens i norsk patentrett

Equivalency in Norwegian patent law

Håkon Bleken

Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett

The doctrine of equivalency as legal norm in Norwegian patent law

Inger Berg Ørstavik

Beviser ved gyldighed af patent og brugsmodelregistrering samt erstatningsudmåling – en kommentar til U2009.733H (Sættevogn)

Evidence for validity of patent and utility model registration and calculation of compensation – a comment to the decision by the Danish Supreme Court U2009.733H (Semi-trailer)

Eva Aaen Skovbo

Krænkelse af Burberrys varemærkerettigheder. Kommentar til U 2009.1018 H (Burberry Ltd. mod Zebra A/S)

Violation of the Burberry trademark rights. A comment on U 2009.1018 H (Burberry Ltd. Against Zebra A / S)

Hanne Kirk Deichmann

Middelbart patentinngrep. Kommentar til Høyesteretts dom 22. desember 2009 (SINTEF)

Indirect Patent Infringement. A comment on the decision by the Norwegian Supreme Court of December 22, 2009 (SINTEF)

Are Stenvik

NIR 3 / 2010

Mönsterskydd och teknisk funktion

Designs protection and technical function

Patricia Jonsell

Några reflektioner i anledning av ett mål i Högsta domstolen

Some reflections in relation to a case by the Swedish Supreme Court

Kerstin Calissendorff

Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords)

Keyword-based advertising and the decision by the EU Court in the Joined Cases C-236/08- C-238/08 (Google AdWords)

Thomas Riis

Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L' Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)

On the functions of the trade mark in light of the decisions by the EU Court of Justice in Case C-487/07 (L'Oréal) and the joint Cases C-236/08- C-238/08 (Google)

Per Jonas Nordell

NIR 4 / 2010

För bra för skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde

Too good to be potected. The exclusion of shapes that give substantial value to the goods from trade mark protection

Caroline Wüeggertz

EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga former av mångfaldigande

The European Court of Justice has interpreted the criterion of originality and the exception for certain temporary acts of reproduction - Infopaq

Johan Axhamn

Den internationella immaterialrättsutvecklingen under första halvåret 2010. Vissa överraskande framsteg men också stora bakslag

The international development of intellectual property law in the first half of year 2009. Some surprising progress but also major setbacks

Henry Olsson

Debatt

Debate

Modebranschens behov av adekvat designskydd

The need for adequate protection within the fashion industry

Jimmy Skogström

Kommentar till Högsta domstolens dom den 5 mars 2010 (NJA 2010 s. 135) - och litet till om tumnaglar

A comment to the decision by the Swedish Supreme Court decision of 5 March 2010 and a little bit more about thumbnails

Gunnar Karnell

NIR 6 / 2010

Udviklingen på immaterialretsområdet i Danmark 2008-2010

The development on the intellectual property field in Denmark during 2008-2010

Jakob Krag Nielsen

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2008-2010 - särskilt varumärkesrätten

The development on the intellectual property field in Finland during 2008-2010 - in particular regarding trade marks

Katja Weckström

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010

The development on the intellectual property field in Norway during 2008-2010

Are Stenvik

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige 2008-2010

The development on the intellectual property field in Sweden during 2008-2010

Per Jonas Nordell

Noen kommentarer om forholdet mellom varemerkeretten og domenenavn under .no

Some comments on the relationship between trade mark law and domain names under .no

Kari Anne Lang-Ree

Förlikningsförfarande som lösningsmetod vid immaterialrättstvister - finländska reflexioner

Mediation as a method for intellectual property disputes - Finnish reflections

Max Oker-Blom

En europeisk patentdomstol i ett nordiskt perspektiv

A European patent court in a Nordic perspective

Örjan Grundén

Det europeiska patentdomstolssystemet. Status och översyn - särskilt om betydelsen för de nordiska länderna i förhållande till Finland

The European patent court system. Status and review, in particular its implication for the Nordic countries in relation to Finland

Bernt Juthström