1995

NIR 1 / 1995

Common orgin-principens uppgång och fall. Tillika en kommentar till Ideal Standard-målet

The Rise and Fall of the Common-Origin Principle. Comments on the Ideal-Standard Case

Lars Pehrson

Den EF-retlige behandling af varemærker opdelt ved aftale

The EC Legal Treatment of Trademarks Divided by Agreements

Anne Rubach-Larsen

Är det hälsosamt med förbud mot patent på medicinska förfaranden?

Is It Healthy to Prohibiy Patents on Medical Processes

Bengt Domeij

Betydelsen av indelningen av patentkrav i en ingress och en kännetecknande del

The Significance of the Division of Patent Claims into an Introductory and a Characterizing Part

Pia Hjelt

Uppdelning av patentkrav i ingress och kännetecknande del

The Division of Patent Claims into an Introductory and a Characterizing Part

Richard Lettström

Debatt. Produktansvarets relation till varumärkeslicensrätten

Debate. The Relation between Product Liability and Trademark Licencing Law

Michael Plogell

Debatt. Angående vapenrätten och dess plats i känneteckensrätten

Debate. Regarding Armorial Rights and Their Place in Law on Signs and Symbols

Lars C. Stolt

Debatt. Mera Smultron här!

Debate. More Wild Strawberries Here!

Torsten Halén

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

NIR 2 / 1995

Distinktivitetskravet på släktnamn för registrerbarhet som varumärke

The Requirement of Distinctivness Regarding Family Names as Trade Marks

Lars Holmqvist

Finska nyttighetsmodellagen. Statistik och kommentarer

The Finnish Act on Utility Models. Statistics with Comments

Knud Feiring

Debatt. Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser

The Protection of Established and Reputed Trade Marks and Names. Time to Discuss the Conditions and Scope of Protection

Örjan Grundén

Debatt. En rimligare praxis vid avvägningen mellan namnrätt och varumärkesrätt

Debate. A More Reasonable Balancing of the Protection of Personal Names and Trade Marks

Claës Uggla

Debatt. Bedömning av uppfinningshöjd

Debate. Deciding the Inventive Step

Peter Kylin

Debatt. Om offentliggörande. I gränssnittet mellan pliktleveranslagen, upphovsrättslagen och yttrandefrihetsgrundlagen

Debate. Publicitaion – in the Act on Providing Compulsory Copies, on Copyright and on Freedom of Speech

Hans Olofsson

Litteratur

Literature

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 3 / 1995

Samarbejdspligt og Tvangslicenser. En kommentar til dommene i Magill-sagerne

Cooperation Obligation and Compulsory Licences. Comments on the Magill Cases

Sune Troels Poulsen

Verkningarna av TRIPS-avtalet på upphovsrätten och de närstående rättigheterna

The Effects of the TRIPS Agreement on Copyright and Neighbouring Rights

Hannu Wager

Debatt. Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU

Debate. Protection outside the Limits of Similar Goods in the EU

Marianne Levin

Debatt. Skyddbarhet och skyddsomfång – en gränsdragningsfråga?

Debate. The Criteria of Protection and the Scope of Protection – A Question of Limits?

Mikael Wiman

Debatt. Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden – ur ett granskarperspektiv

Debate. The Divided Patent Claims and the Inventive Step – the Views of a Patent Examiner

Anders Axberger

Litteratur

Literature

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1995

NIR inför 1966

The NIR in 1966

Ulf Bernitz

Skilnadskravet i mønsterretten

The Concept "Substantially Differs" under the Design Act

Gunnar O. Hæreid

Ophavsretten og ny informasjonsteknologi: Noen sprete notater

Copyright and Information Technology. Various Aspects

Jon Bing

Ophavsretten og den nye teknologi. Information og kommunikation – digitalisering og superhighways

Copyright and the New Technology. Information and Communication. Digitalisation and Superhighways

Mads Bryde Andersen

Dubbelskapande i teori och praktik

Double Creation in Theory and Practice

Per Jonas Nordell

Litteratur

Literature

Notiser

News Items

Henry Olsson

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases