1999

NIR 1 / 1999

Kvalifikation af edb-programrettigheder.

The qualification of rights to computer programs

Hanne Bender

Upphovsrättsligt skydd för datorprograms användargränssnitt - utvecklingen i amerikansk praxis.

Copyright protection of computer user interfaces - U.S. case law developments

Per Jonas Nordell

49 § URL - en EG-rättsvidrig skvader?

Section 49 of the Swedish Copyright Act - a capercaillie-hare contratary to EG-law

Gunnar Karnell

Sui generis rett - betydningen av begrepene "gjengivelse" og "viderebruk" med forutsetningen om en "vesentlig investering" vudert "kvalitivt og/eller kvantitativt" i databasedirektivet.

Sui generis right - the meaning within the data base directive of the notions "extraction" and "reutalisation" with the prerequisite about a qualitatively and/or quantatively "substantial investment"

Henrik A. Jensen

Datorprogram och patentskydd - utvecklingen av svensk rättspraxis i belysning av främst EPO-praxis.

Computer programs and patent protection - Swedish case law developments foremost in the light of EPO-decisions

Lennarth Törnroth

Rätten att framställa exemplar och temporär lagring i nätverksmiljö.

The right to produce copies and temporary storage in a digital net-environment

Katariina Rajala

Opphavsrett i oppdragsforhold.

Commission and copyright

Olav Torvund

Shrinkwrap - och clickwrap-avtal i svensk och internationell rätt.

Shrink-wrap and "click-wrap" agreements in Swedish and international law

Mikael Pawlo

Mjukvara, marknader och missbruk.

Software, markets and illegitimate uses

Dan Eklöf

Licensiering av programvara ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Licensing of software from a copetiotion law perspective

Magdalena Jerner

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser - en icke-officiell nyöversättning av svenska språket, till ledning för rättstillämpning och rättsvetenskap.

Directive 96/9/EG of the European Parliment and of the Council of March 11 1996 on the protection of databases - a non official re-translation to Swedish - in the service of the application of law and legal research

Gunnar Karnell

Fra norsk rettspraksis

Norwegian court decisions

NIR 2 / 1999

Vurdering av opphavsrettslig krenkelse av datamaskinprogrammer - et praktisk perspektiv

Appraisement of copyright in infringements in rights to computer programs in a practival perspective

Jon Bing

Utländskt firma - och varumärkesskydd i Sverige med utgångspunkt i Pariskonventionens artikel 8

Protection of foreign trade names an trademarks in Sweden from the viewpoint of article 8 of the Paris Convention

Matilda Karlander

Aktuell svensk domnännamnspraxis

Domain names in current Swedish practice

Mikael Pawlo

Debatt. Bör praxisskapande myndigheter i skrift delge tankekedjan mot bakgrund av Regeringsrättens senaste domar

Debate. Should - against the background of the latest decisions of the Supreme Administrative Court - authorities that establish precedents communicate their claims of thoughts in writing

Peter Kylin

Fra dansk domspraksis

Danish cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian cases