1986

NIR 2 / 1986

Immaterialrätt i Kina (Del II). Licensiering av rättigheter

Intellectual Property in China (Part II). Licensing of Rights

Hans Henrik Lidgard

Anställds rätt eller arbetgivarens? Ensamrätten – arbetsrätten, spänningsfältet

Employee's Right or the Employer's? Intellectual Property Law – Labor Law, the Field of Tension

Berndt Godenhielm

Arbetstagares mönsterrätt

The Right to Employee's Design

Lars Pehrson

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1986

Anföranden och inlägg m.m. vid det XIX nordiska mötet för industiellt rättsskydd den 1–3 september 1986 i Bergen

Statements and Contributions etc. at the XIX Nordic Congerence on the Protection of Industrial Property Sept. 1–3, 1986 in Bergen

Förbud, ersättning och straff för intrång i industriella rättigheter – med huvudvikt på patentintrång

Injunction, Damages and Penalty for Infringements of Industrial Property Rights with Emphasis on Patent Infringements

Mogens Plesner

Bruksmönsterskydd

Utility Model Protection

Örjan Grundén

Teknisk karaktär och teknisk effekt som kriterier för patenterbarhet

Technical Character and Technical Effect as Criteria for Patentability

Gunnar Thommessen

Industriella rättigheters utsträckning i rummet – parallellimport

The Territorial Extension of Industrial Property Rights – Parallel Imports

Lars Pehrson

Om patentskydd för bioteknologiska uppfinningar

Patent Protection for Biotechnological Inventions

Jan E. Helgerud

Förfalskning av varor eller kännetecken

Counterfeiting of Goods or Trade Symbols

Finn Nielsen

Det XIX nordiska mötet för industriellt rättsskydd – rapport och resolutioner

The XIX Nordic Congerence on the Protection of Industrial Property – Report abd Resikutions

Keijo Heinonen

Ändrade grundlinjer för samarbetet mellan de nordiska industriella rättsskyddsföreningarna

Amandments of the By-Laws of Collaboration of the Nordic Industrial Property Law Associations