2016

NIR 1 / 2016

Redaktionen: NIR är en unik databas för nordisk immaterialrätt

The Editor: NIR is an Unique Database for Nordic Intellectual

Kan digitala 3D-bilder skyddas som kataloger eller databaser?

Can Digital 3D Pictures be Protected as Cataloges or Data Bases?

Emelie Fyhrqvist, Sebastian Wärmländer

Fem år med administrativ overprøving av varemerkeregistreringer

Five Years of Administrative Procedure for Revocation of Trademark registrations in Norway

Tord Hestenes

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2015. När dygnet har mer än 24 timmar

The International Development of International Intellectual Property Law in the Second Half of Year 2015. When a day and a Night has more than 24 Hours

Henry Olsson

Balanserad intresseavvägning vid överföring till allmänheten genom länkningsåtgärder, men utan konflikt med Bernkonventionen? Ny ALAI-rapport prövar gränserna

A Balance of Interests in Communication to the Public by Linking, but without a Conflict with the Berne Convention? A new ALAI Report Examines the Boundries

Jan Rosén

NIR 2 / 2016

Middelbart patentinngrep

Indirect patent infringement

Eirik Basmo Ellingsen

Behandlingen av varningsbrev enligt svensk marknadsföringsrätt. En möjlig balans mellan effektivitet och tillbörlighet?

The Treatment of Cease and Desist Letters in Swedish Marketing Practices Law. A possible Balance between Efficiency and Fairness?

Linn Rosengård

Debatt

Debate

Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak?

Is there a Need for a Restoration Right to Sound and Film Recordings?

Olav Torvund

Det upphovsrättsliga originalitetskravet i ljuset av utvecklingen i Europeiska unionens domstol. En kommentar till Högsta domstolens dom den 29 december 2015 (NJA 2015 s. 1129) (C More Entertainment)

The Notion of Originality in the Light of the Development Case Law by the Court of Justice of the European Union. A Comment to the Decision by the Swedish Supreme Court of 29 December 2015 (NJA 2015 s. 1129) (C More Entertainment)

Ross Rydén

NIR 3 / 2016

Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område

Criminal Liability for Infringements in the Field of Industrial Porperty

Stojan Arnerstål

Er en forbudsklausul i en softwarelicensaftale gyldig og kan håndhæves?

Are a Non-Assignment Clause in a Sofware License Agreement Valid and Enforceable?

Torsten Bjørn Larsen

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?

Can Three Identical Notes be a Copyright Work?

Olav Torvund

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2016. Livlig mötesverksamhet men få konkreta framsteg

The International Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2016. Animated Meeting Activity but Little Actual Progress

Henry Olsson

Offentlig konst mindre offentlig. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 april 2016 (NJA 2016 s. 212)

Public Art Less Public. A Comment to The Decision by the Swedish Supreme Court of 4 April 2016 (NJA 2016 s. 212)

Mats Björkenfeldt

NIR 4 / 2016

Särskilda åtalsförutsättningar för immaterialrättsintrång

Special Conditions for Prosecution in Intellectual property Infringements

Stojan Arnerstål

Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre

Invalidity Proceedings In Patent Law: A Review of Norwegian Case Law with Specific Focus on its Increasing Complexity and The Significance of Case Law from the EPO Boards of Appeal

Harald Irgens-Jensen

NIR 6 / 2016

Udviklingen på immaterialretsområdet i Danmark 2014–2016

The Development in the Field of Intellectual Property Law in Denmark during 2014–2016

Emilie Lerstrøm, Peter-Ulrik Plesner

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2014–2016

The Development in the Field of Intellectual Property Law in Finland during 2014–2016

Åsa Krook

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2014–2016

The Development in the Field of Intellectual Property Law in Norway during 2014–2016

Ingvild Hanssen-Bauer, Anne Kobbe, Åse Røynestad Konsmo