Articles by Peter-Ulrik Plesner

Udviklingen på immaterialretsområdet i Danmark 2014–2016 | NIR 6/2016

The Development in the Field of Intellectual Property Law in Denmark during 2014–2016

En fælles nordisk UPC-afdeling eller en dansk afdeling? | NIR 4/2014

A Regional Nordic UPC Division or a Danish local UPC Division?

Fremtidigt nordisk samarbejde på immaterialrettens område, for eksempel vedrørende en eropæisk patentdomstol. Kommentar fra en dansk synsvinkel | NIR 1/2013

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a european patent court as an example – Comments from a Norwegian Point of View

Udviklingen af immaterialretten i Danmark | NIR 6/2008

Intellectual property developments in Denmark

Omformulering af patentkrav | NIR 1/2005

Rewording of patent claims

Mod en ny immaterialproces i Europa | NIR 4/2000

Towards a new intellectual property litigation procedure i Europe

Kravene til en effektiv procesordning | NIR 4/1998

Requirements for an efficient set of rules of procedure

Domstolens og Patentdirektoratets behandling af sager om administrativ omprøvning af patenter | NIR 1/1996

Administrative Decisions Regarding Patent Appeals in the Courts and in the Danish Patent Office