Articles by Per Jonas Nordell

Litteratur | NIR 4/2023

Literature

Konsten i och med juridiken. Lars Vilks (1946–2021) | NIR 1/2022

Law and the Arts. Lars Vilks (1946–2021)

Ur svensk rättspraxis | NIR 4/2017

Swedish Case Law

Upphovsrätten som ett jämförelseobjekt. Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar) | NIR 3/2017

Copyright as a Matter of Comparison. A Comment to the Decision by the Swedish Supreme Court (NJA 2017 p. 75) (Swedish Scapegoats)

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2017

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2016

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 2/2016

Swedish Case Law

Litteratur | NIR 2/2015

Literature

Ur svensk rättspraxis 1 | NIR 2/2015

Swedish case law 1

Ur svensk rättspraxis 2 | NIR 2/2015

Swedish case law 2

Ur svensk rättspraxis | NIR 6/2014

Swedish Case Law

Litteratur | NIR 3/2014

Literature

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2014

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2014

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2013

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 4/2013

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2013

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2012

Swedish Case Law

Den nordiska upphovsrättslagstiftningen. Tid och förändring – tider av förändring. Några reflektioner i ett redaktionellt perspektiv | NIR 2/2012

The Nordic Copyright Legislation. Times and changes – times of changes. Some Reflections from the Editor

Ur svensk rättspraxis | NIR 2/2012

Swedish Case Law

Rättsvetenskap och immaterialrätt. Om bibliometri och peer review i NIR | NIR 1/2012

Jurisprudence, Legal Science and Intellectual Property. On Bibliometrics and Peer Review for the Future in the NIR

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/2012

Swedish Case Law

Transaktionstestet och dess tillämpning iMarknadsdomstolens praxis | NIR 6/2011

The transaction test and its application in the case law of the Swedish Market court

Redaktionen | NIR 3/2011

The Editor

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2011

Swedish case law

Förord | NIR 2/2011

Preface

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/2011

Swedish case law

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige 2008-2010 | NIR 6/2010

The development on the intellectual property field in Sweden during 2008-2010

Redaktionen | NIR 5/2010

The Editor

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2010

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 4/2010

Swedish case law

Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L' Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google) | NIR 3/2010

On the functions of the trade mark in light of the decisions by the EU Court of Justice in Case C-487/07 (L'Oréal) and the joint Cases C-236/08- C-238/08 (Google)

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2010

Swedish case law

Redaktionen | NIR 6/2009

The Editor

Litteratur | NIR 4/2009

Literature

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2009

Swedish case law

Litteratur | NIR 1/2009

Literature

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/2009

Swedish case-law

Ursprungsförväxling i marknadsrätten. Kommentar till MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla) | NIR 1/2009

Confusion of origin in swedish marketing practices law. a comment on the swedish market court’s decision md 2008:8 (hotell villa villekulla)

Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal | NIR 4/2008

Principles of interpretation for copyright agreements

Ny hemvist för NIR | NIR 1/2008

A new home for NIR

Parodi, satir, travesti – intrång eller kränkning? Kommentar till NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg) | NIR 3/2007

Parody, satire, travesty – infringement or violation? A comment on NJA 2005 p. 905 (Alfons Åberg)

Redaktionen | NIR 2/2007

The Editor

Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi) | NIR 2/2007

Passing off and unfair advantage of the reputation of a competitor as viewed by the Market Court. A commentary to its decision 2006:19 (Vi)

Skyddet för funktionellt betingade utstyrslar | NIR 5/2005

The protection of functional designs

Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 s. 363 (Röda Korset) | NIR 6/2004

The provison on commissioned works in practice. A commentary to NJA 2004 p. 363 (Red Cross)

Litteratur | NIR 3/2004

Literature

Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Kommentar till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin) | NIR 3/2004

How far should trade mark law extend? A commentary to NJA 2003 p. 163 (Jägarbrännvin)

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Litteratur | NIR 3/2003

Literature

Upphovsrättsligt skydd för kännetecken | NIR 2/2002

Copyright protection of trademarks

Utvecklingen | NIR 4/2000

Developments

Notiser | NIR 3/2000

News items

Europanytt | NIR 2/2000

European news items

Utvecklingen | NIR 1/2000

Developments

Litteratur | NIR 1/2000

Literature

Redaktören | NIR 1/1999

The editor

Upphovsrättsligt skydd för datorprograms användargränssnitt - utvecklingen i amerikansk praxis. | NIR 1/1999

Copyright protection of computer user interfaces - U.S. case law developments

Litteratur | NIR 1/1999

Literature

Notiser | NIR 1/1999

New items

Ett Nordiskt Immaterialrättsligt Närverk | NIR 3/1998

A Nordic Intellectual Property Netword

Utvecklingen | NIR 2/1998

Developments

Litteratur | NIR 2/1998

Literature

Notiser | NIR 2/1998

News Items

Redaktören | NIR 1/1998

The Editor

Nordiskt bildskydd under två decennier | NIR 3-4/1997

Nordic protection of pictorial items during two decades

Dubbelskapande i teori och praktik | NIR 4/1995

Double Creation in Theory and Practice

Datorprogrammen och den ideella rätten i anställningsförhållanden | NIR 3/1993

Computer Programs and Moral Rights in Employment Relations

Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännedom | NIR 4/1992

The Utilization and Exploitation of Another Party's Knowledge of Merchandize

Debatt. Om immaterialrättens sanktionssystem i beaktande av riksåklagarens beslut i överprövningsärende | NIR 2/1992

Debate. The Intellectual Property System of Sanctions in the Light of the Decision of the Chief Public Prosecutor in a Reconsideration Case

Delar och helhet. Om skyddsomfång vid upphovsrättsligt skapande, särskilt med hänsyn till skapande med hjälp av datorteknik | NIR 3/1991

About the Scope of Protection for Copyright Creativity, Especially regarding Creativity Applying Computer Technology

Verkshöjd och brukskonst med anledning av ett yttrande och två notiser | NIR 4/1990

On Originality and Applied Art in View of a Case and two News Items