1994

NIR 1 / 1994

Utvecklingen

Developments

Eva Jarnvall

Den nya tyska varumärkeslagen

The New German Act on Trademarks

Annette Kur

Översättarens kommentar till A. Kur "Den nya tyska varumärkeslagen"

Remarks by the Translator of A. Kur The New German Act on Trademarks

Marianne Levin

Ophavsret og kulturøkonomi i EF

Copyright Law and Cultural Economics in the EC

Thomas Riis

Vem älskar Phil Collins?

Who is in Love with Phil Collins?

Gunnar Karnell

Presumtionsregel i mål om intrång i förfarandepatent. "Skall vi införa omvänd bevisbörda?"

Burden of Proof in Patent Infringement Cases. "Should We Introduce a Provision on Reverse Burden of Proof"

Giovanni Gozzo

Lönar sig patentintrång?

Are Patent Infringements Profitable?

Ragnar Lundgren

PBR och framtiden

The Future of the Swedish Court of Patent Appeals

Sten Heckscher

Om det omvända invändningsförfarandet

The Post Grant Procedure of Opposition

Per Holmstrand

Debatt. Förbud mot efterbildning av annans kommersiellt särpräglade varor

Debate. Prohibition on the Copying of Another Party's Distinctive Products

Ulf Dahlgren

Debatt. Släktnamnshindret i Vml bör få en rimligare tillämpning

Debate. The Possibility to Refuse Registration of a Trademark which Is Similar to a Family Name Must Be Given a More Reasonable Application

Claës Uggla

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 2 / 1994

De danske tvangslicensregler og den fri varebevægelighed i EU

The Danish Compulsory Licensing Rules and the Free Movement of Goods in the EU

Jesper Fabbricius

Begränsningen av processmaterialet och besvärsrätten – rättsutveckling vid EPO

The Limitation of Procedural Subject Matter and the Right to Appeal–the Development of Praxis at the EPO

Catarina Holtz

Motsvarighet i grundhandlingarna – en kommentar

Subject Matter within the Contents of the Application as Filed–Comments

Lennarth Törnroth

Genteknik och patenträtt i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Rapport i nio delar från de nordiska rättsskyddsföreningarnas konferens om genteknik och patenträtt

Genetic Technology and Patent Law in a Nordic and European Perspective. Report in Nine Parts on the Conference of the Nordic Industrial Property Law Associations on Genetic Technology and Patent Law

I. Inledning och bakgrund

Introduction and Background

Marianne Levin

II. Genteknik och etik

Genetic Technology and Ethics

Niklas Bruun

III. Oversikt och lovgivning og praksis i de nordiske land

Legislation and Praxis in the Nordic Countries

Per T. Lossius

IV. Finnes der biologiske prinsipper som ikke bør inngå i patentkrav?

Are There Biological Principles That Ought Not to Form Part of Patent Demands?

Ruth Kleppe Aakvaag

V. Biotekniske opfindelser må betragtes som kemiske opfindelser

Biotechnological Inventions to Be Regarded as Chemical Inventions

Ole Plougmann

VII. Common Position om retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser

Common Position on th eProtection of Biotechnological Inventions

VIII. Patentdirektoratets vejledning P 6.14-1 (December 1993) Patentering ag bioteknologiske opfindelser

Guidelines P 6.14-1 [December 1993] of the Danish Patent Office Regarding the Patenting of Biotechnological Inventions

Debatt. Gunnar Karnell bland smultron och jordgubbar

Debate. Gunnar Karnell between Wild and Cultivated Strawberries

Anders Knutsson

Debatt. Vilket brukskonstskydd kan vi leva med?

Debate. What Type of Protection for Applied Art Can We Live with?

Marianne Levin

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 3 / 1994

Utvecklingen

Developments

Eva Jarnvall

Det varemærkeretlige konsumtionsprincip ifølge EF-direktiv 89/104 (og Forordning 40/94)

The Principle of Exhaustion in Trademark Law under EC Directive 89/104 and Regulation 40/94

Jesper Rasmussen

Vapenrätt – immaterialrättsliga aspekter på heraldiken

The Right to Armorial Bearings – Intellectual Property Law Aspects on Heraldry

Elias Granqvist

Ang. L. Törnroths artikel "Motsvarighet i grundhandlingarna – en kommentar"

Comments on L Törnroth, "Subject Matter within the Contents of the Applications as Filed–Comments"

Helena Parneborg

Debatt. Plagiatteknik: Hur blå plommon blir röda jordgubbar som sen förminskas till smultron

Debate. The Art of Copying: How Blue Plums Become Red Strawberries that later Are Diminished to Wild Strawberries

Claës Uggla

Fra dansk domspraxis

Danish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1994

Det XXII nordiska mötet för industriellt rättsskydd, Borgholm, Öland den 29–31 augusti 1994

The XXII Nordic Symposium for Industrial Property Law, Borgholm, Öland, Sweden, Aug, 29–31, 1994

I Dagsläget för immaterialrätten i Norden

The Situation Today for Intellectual Property Law in the Nordic Countries

II Genteknik och patenträtt i nordiskt och europeiskt perspektiv

Gene Technology and Patent Law in a Nordic and European Perspective

III Skyddet för reservdelar i nordiskt och europeiskt perspektiv

The Protection of Spare Parts in a Nordic and European Perspective

IV En ny nordisk känneteckensrätt för 2000-talet?

A New Nordic Legislation for Trade Marks and Trade Names in the 21st Century?

V Skyddet mot illojal konkurrens, särskilt med avseende på efterbildningsskyddet enligt de nordiska marknadsföringslagarna

The Protection against Unlawful Competition, Especially Regarding Protection against Copying in the Nordic Acts on Marketing

Rapport fra det XXII nordiske møte for industriell rettsbeskyttelse

Report from the XXII Nordic Symposium for Industrial Property Law

Gunnar Thommessen