Articles by Niklas Bruun

Den nya finska lagen om företagshemligheter | NIR 4/2018

The new Finnish Act on the protection of trade secrets

Litteratur | NIR 5/2013

Literature

Upphovsrättsutvecklingen i Finland sedan år 2009 | NIR 6/2012

The Copyright Development in Finland Since 2009

Framtida lagstiftningslösningar. Vad sker inom finländsk upphovsrätt? | NIR 6/2009

Future legislative solutions. What is going on within Finnish copyright?

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Begreppet "offentligt framförande i nordisk upphovsrätt i belysning av den internationella och europeiska utvecklingen | NIR 4/2001

The notion "public performance" in Nordic copyright law in the light of the international and European development

Högskoleforskning och immaterialrätt | NIR 4/2000

Research within universities and intellectual property rights in Finland

Notiser | NIR 1/1999

New items

II. Genteknik och etik | NIR 2/1994

Genetic Technology and Ethics

Teori och praktik i patenträtten – ekvivalensläran i fokus | NIR 2/1990

Theory and Practice in Patent Law Focusing the Doctrine on Equivalence

Litteratur | NIR 3/1989

Literature

Arbetstagaruppfinningar i finsk företagspraxis | NIR 1/1987

Employee Inventions in Finnish Company Praxis

Om den rättsliga regleringen av ”arbetstagaruppfinningar” i Sovjetunionen | NIR 1/1983

About the Jurisdiction Regarding Employees' Inventions in the USSR