Artiklar av Ilkka Rahnasto

Datorprogram - nya världen för starka förmögenhetsrätter | NIR 4/2000

Computer programs - new values for strong property law

Sakrättsligt skydd mot borgenärer vid överlåtelse och upplåtelse av immateralrätter – praktisk betydelse av HD 1988:31 i Finland | NIR 3/1992

Protection of Real Right against Creditors in Connection with Assignment and Licensing of Intellectual Property – Practical Meaning of Supreme Court Case 1988:31 in Finland