2004

NIR 1 / 2004

Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i världens fattigaste länder?

Do exhaustion of intellectual property rights and compulsory licenses solve the aids-problems of the poorest countries of the world?

Hans Henrik Lidgard

Ersättningsprinciper vid tvångslicensiering av patent

Evaluation principles at compulsory licensing of patents

Diana Pandurescu

Beskyttelse af renommerede varemærker – en streg i sandet?

Protection of well known trade marks – Adidas – a line drawn in the sand?

Morten Bruus

Upphovsrätten i Kina. Den senaste utvecklingen

Chinese copyright – latest developments

Henry Olsson

Yttranden avgivna av Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd 2001–2003

Responsa by the Swedish Council on Designs 2001–2003

Peter Adamsson

NIR 2 / 2004

Variationsværker

Variety works – protection of sequels and prequels

Hanne Kirk Deichmann

Sui generis-vernet av databaser i åndsverkloven § 43

The sui generis protection of databases under § 43 of the Norwegian Copyright Act

Lisa Vogt Lorentzen

E-handelslovens regulering af formidleransvaret

The regulation of E-commerce and the responsibility of service providers

Jakob Plesner Mathiasen

Avtalelisenser

Extended collective license agreements

Ole-Andreas Rognstad

Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis

Sound marks and the requirement of graphic representation of trade marks in the light of the praxis of the European Court of Justice

Sophie Hulgaard

Den internationella utvecklingen. Orosmoln över Världshandelsorganisationen och TRIPS-rådet. TRIPS-rådets marsmöte år 2004

The international development. Clouds over the World Trade Organization and the TRIPs Council’s meeting in March 2004

Henry Olsson

Skälig tariff – oskälig rabatt? Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2003 s. 465 (Hotell du Nord)

Reasonable tariff – unreasonable rebate? A comment to the Swedish Supreme Court decision NJA 2003 p. 465 (Hotell du Nord)

Gunnar Karnell

Bokstavsmärkens särskiljningsförmåga. Kommentar till Regeringsrättens avgörande den 24 oktober 2003 (R1)

The distinctive character of letter marks. A comment to the decision of October 24, 2003 (R1) of the Swedich Supreme Administrative Court

Kajsa Björnheden

NIR 3 / 2004

NIR 4 / 2004

Immaterialretlig status

Intellectual property standing

Jens Schovsbo

Kravet om oppfinnelseshøyde for bioteknologiske oppfinnelser

The requirement of an inventive step for biotech inventions

Kaja Veel Midtbø

Ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaleretlige stilling – nogle bemærkninger til den tyske lovreform

The standing of authors and performing artists under the law on contracts – some remarks related to the German law reform

Maria Bruun Laursen

Den ny toldforordning

The recent Customs’ Regulation

Louise Unmack Rygaard

Den internationella utvecklingen – om radio- och TV-sändningar och om sanktioner

International developments – about radio- and television broadcasts and sanctions

Henry Olsson

Debatt

Debate

Upphovsrättsorganisationernas rörelsefrihet och ansvar som monopolister. En annan syn på Hotell du Nord-avgörandet i svenska HD

The liberty of action of copyright management societies and their responsibility as monopolists. Another view about the Hotell du Nord decision of the Swedish Supreme Court

Ulf Bernitz

Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Några anmärkningar med anledning av kommentaren till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin)

How far should trade mark law extend? Some remarks on account of the commentary to NJA 2003 p. 163 (Jägarbrännvin)

Eskil Persson

Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825

A commentary to the Kværner-decision, Rt. 2003 p. 825

Harald Irgens-Jensen

NIR 5 / 2004

Svenska Föreningen för Upphovsrätt 50 år. Anföranden den 27 april 2004 vid femtioårsdagen av föreningens bildande

The Swedish Copyright Society (SFU) 50 years Addresses on April 27, 2004, at the 50th anniversary of its founding

Inledningsanförande

Introductory speech

Jan Rosén

Att åldras i skönhet – SFU 50 år

Ageing in beauty – SFU fifty years

Gunnar Karnell

Upphovsrätten i ett politiskt perspektiv

Copyright in a political perspective

Dan Eliasson

Prejudikatbildningen i Högsta domstolen i upphovsrättsliga mål

The establishment of copyright precedents by the Supreme Court

Kerstin Calissendorff

Upphovsrättens fall och uppgång

The fall and rise of copyright

Henry Olsson

Upphovsrätten och dess intressenter

Copyright and its interested parties

Gunnar Petri

Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet

Intellectual property sanctions systems and the EU Enforcement Directive

Marcus Norrgård

Debatt

Debate

Kommentar til U 2004.1085 H

Montana reolsystem) (A commentary to U 2004.1085 H (Montana reol system)

Hanne Kirk Deichmann

Kommentar til Højesterets dom af 25. marts 2004;

A commentary to the decision of the Supreme Court of March 25, 2004;

Lone Prehn

NIR 6 / 2004

Napster.no til Høyesterett

Napster.no to the Supreme Court in Norway

Erik Wold

EU’s udvidelse set i relation til EF-varemærkeforordningen og EF-designforordningen

The expansion of the European Union as related to the European trade mark and design Regulations

Claus Barrett Christiansen

Den internationella utvecklingen – växande kritik mot immaterialrättssystemet

The international development – increased criticism against the intellectual property system

Henry Olsson

Förväxlingsbarhet och goodwillskador. Kommentar till HD 2004:49

Confusing similarity and goodwill damages. A commentary to HD 2004:49

Pia Björkwall

Verkshöjd för ritning som återger en teknisk idé? Kommentar till NJA 2004 s. 149

The provisions of copyright protection for drawings in a patent application. A commentary to NJA 2004 p. 149

Jan Rosén

Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 s. 363 (Röda Korset)

The provison on commissioned works in practice. A commentary to NJA 2004 p. 363 (Red Cross)

Per Jonas Nordell