Articles by Jens Schovsbo

”Ej blot til lyst” – parodiprincippet i dansk ophavsret | NIR 4/2023

Not just for fun – the Doctrine of Parody in Danish Copyright Law

EVERGREENING®: Om kumulation af varemærke- og ophavsret | NIR 3/2023

EVERGREENING®: Overlapping Copyright and Trademark Protection

Regulering af ophavsretsaftaler i dansk ophavsret efter DSM direktivet: Mod en ”velfungerende markedsplads for ophavsret” | NIR 4/2022

Regulating copyright contracts in Danish law after the DSM Directive: “Towards a well-functioning market place for copyright!”

”Sammen hver for sig” – Sameksistens mellem varemærker og ældre forretningskendetegn, ”som kun har lokalt afgrænset karakter” | NIR 2/2021

“Together separately” – Co-existence of trade marks and older distinctive marks applicable to particular localities

Kommentar til Højesterets dom i Ørsted-sagen | NIR 1/2021

Commentary on the Danish Supreme Court’s judgment in the Ørsted case

Fra dansk domspraksis | NIR 1/2021

Danish case law

Har ophavsretten udkonkurreret aftaleretten? Betydningen af EU-Domstolens dom i sag C-666/18 (IT Development SAS) | NIR 3/2020

Has copyright outperformed contract law? The importance of the Judgment of the European Court of Justice in Case C-666/18 (IT Development SAS)

Den nye danske lov om forretningshemmeligheder | NIR 4/2018

The new Danish Act on the protection of trade secrets

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder | NIR 1/2018

The choice between contract and IPR based actions regarding violations of terms in licensing agreements concerning IPR

Litteratur | NIR 2/2014

Literature

Videresalg af digitale eksemplarer – ændrer UsedSoft-dommen retstilstanden? | NIR 5/2013

Resale of Digital Copies – Does the UsedSoft Decision Change the State of the Law?

Litteratur | NIR 5/2012

Literature

Om pandaens tommeltot, gamle dage, Kina men - især - patentretten | NIR 3/2011

On the thumb of the panda bear, old times, China, but - in paricular - Danish patent law

Litteratur | NIR 2/2007

Literature

Kommentar til NIR-resolutitionen | NIR 6/2006

Comment to the NIR-resolution

Det immaterialretlige puslespil | NIR 6/2006

The intellectual property jig-saw puzzle

Ny dansk lov om brugsmodeller: En oversigt | NIR 5/2006

A new Danish Act about utility models

Ophavsrettens missing link? | NIR 1/2006

The missing link in copyright?

Reform af den danske Ophavslov vedrørende ansættelsesforhold? | NIR 6/2005

The reform of the Danish Copyright Act with regard to employment relations

Designloven: 100 år og hvad nu? | NIR 5/2005

The Design Protection Act: 100 years, and now what?

Immaterialretlig status | NIR 4/2004

Intellectual property standing

Litteratur | NIR 3/2004

Literature

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Litteratur | NIR 4/2003

Literature

Immaterialretsaftaler. Regionalisme og globalisme – immaterialretten og udviklingslandene | NIR 2/2002

Intellectual property contracts. Regionalism and globalism – intellectual property and the developing countries

"Samtykke" og konsumption - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7 | NIR 3/2000

"Consent" and exhaustion - the consent criterion in article 7 of the Trademark Directive

Ophavsret til varemærker - hvorfor ikke? | NIR 1/2000

Copyright protection of trademarks - why not?

Immaterialrettens udvikling – fra Berner - og Pariserkonventionerne til TRIPs | NIR 3/1998

The development of intellectual property – from the Berne and Paris Conventions to TRIPs

Som skabt for hinanden. Immaterial- og konkurrenceretlig beskyttelse af kompatible produkter | NIR 1/1997

As Made for Oneanother. Intellectual Property Law and Competition Law Protection of Compatible Products

III. Anvendelsen af undtagelsen for udstyrsbeskyttelse i henhold til art. 3 1e) EØF Direktiv 104/89 | NIR 4/1996

The Application of the Get-Up Exemption – Art 3. 1e of the EC Directive 104/89

Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design? | NIR 1/1996

Protection of Industrial Design by Trade Mark Law?