Articles by Johan Axhamn

Är Patent- och marknadsöverdomstolen en prejudikatinstans på immaterialrättsområdet? | NIR 3/2022

Is the Patent and Market Court of Appeal a court of final instance in the area of intellectual property law?

Upphovsrättsligt skydd för fiktiva figurer och ”koncept” | NIR 4/2021

Copyright protection for fictional characters and concepts

Redaktören | NIR 3/2021

The Editor

Säljarens möjlighet att friskriva sig från ansvar för immaterialrättsligt fel | NIR 4/2020

The ability of the seller to disclaim liability for third-part rights and claims based on intellectual property

Redaktören | NIR 3/2020

The Editor

Redaktören | NIR 2/2020

The Editor

Några kompletterande reflektioner om EU-rättens påverkan på nordiskt samarbete inom upphovsrättens område | NIR 1/2020

Some supplementary reflections on the impact of EU law on Nordic cooperation in the field of copyright

Redaktören | NIR 1/2019

The Editor

Redaktören | NIR 4/2018

The Editor

Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område | NIR 6/2015

New Standards for Collective Management in the Information Society

Avtalslicenser i en gränsöverskridande kontext | NIR 6/2012

Extended Collective Licenses in a Cross-Border Context

Något om ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö | NIR 1/2012

Contributory Liability for Copyright Infringement – Especially in the Online Environment

EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga former av mångfaldigande | NIR 4/2010

The European Court of Justice has interpreted the criterion of originality and the exception for certain temporary acts of reproduction - Infopaq

Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden | NIR 2/2009

The subject matter for the data base protection in light of new preliminary rulings from the European Court of Justice

Respekträttsligt skydd för upphovsmannens anseende och egenart. Några reflektioner med anledning av NJA 2008 s. 309 (Reklamavbrott) | NIR 5/2008

Moral rights protection for the reputation and individuality of the author. Some observations on account of NJA 2008 p. 309 (Commercial breaks)

EG-domstolen tolkar begreppet överföring till allmänheten | NIR 2/2007

The European Court interprets the notion of communication to the public

Direktivkonform tolkning av 49 § upphovsrättslagen i ljuset av databasdirektivet. En kommentar och analys av NJA 2005 s. 924 | NIR 3/2006

Interpretation of sec. 49 of the Swedish Copyright Act in conformity with the EC data base directive. A comment and analysis of NJA 2005 p. 924