Artiklar av Helge M. Sønnelan

Elementer fra åndsverklovens tilblivelse. Fra 80-tallet og fram til Ot.prp. nr. 54 (1994–95) | NIR 2/2012

Elements from the Origin of the Norwegian Copyrigt Act. From The 80’s to the Governmental Bill Ot.prp. nr. 54 (1994–95)

Radio- og TV-selskapenes sendingsrettigheter – ”webcasting” som immaterialrettslig figur | NIR 6/2005

Emission rights of broadcasting corporations – “webcasting” as an intellectual property phenomenon