News items for 'MFL'

Lagstridighetsprincipen vid påstående om intrång i immateriella rättigheter (förbud enligt marknadsföringslagen) NIR2020W5

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i dom den 14 april 2020, mål PMT 9554-17, tagit ställning till ett yrkande om vitesförbud som vilade bl.a. på den grunden att svarandens marknadsföring inneburit ett intrång i kärandens immateriella rättigheter och därmed utgjort ett lagstridigt beteende som kunde anses otillbörligt enligt bland annat marknadsföringslagens generalklausul. Detta med hänvisning till den s.k. lagstridighetsprincipen.